Dzięki Opatrzności Bożej jesteśmy od ukończenia wojny światowej gospodarzami we
własnym kraju. Dziś więc spoglądając na mapę Europy, widzimy w jej sercu ku ogromnej
radości naszej Państwo wielkie, którego tam przed wojną nie było, a Państwem tem to —
Polska nasza ukochana, która tak co do obszaru jak i co do liczby ludności szóste zajmuje
miejsce wśród Państw Europejskich. Dzisiaj zatem każdy Polak , nawet dorosły z radością
studjować winien mapę Polski i poznać dobrze swą Ojczyznę wgłębiając się w jej opisy nie
tylko historyczne ale i geograficzne. Wtedy też poznawszy całe jej piękno, tem goręcej Ją
ukocha i tem gorliwiej dla Niej pracować będzie. Jeżeli zaś obowiązkiem jest naszym poznać
cały kraj ojczysty, to tem większym: znać strony rodzinne, i dalszą i bliższą okolicę, w której
od długich może już lat żyjemy i pracujemy, słowem poznać tę cząstkę małą wielkiej
Ojczyzny naszej, którą pod względem administracyjnym nazywamy — powiatem.
I to właśnie było pobudką do napisania pracy niniejszej.
Wiem aż nadto dobrze, żem się podjął pracy wielkiej i trudnej i że ta praca pod niejednym
względem będzie niedoskonałą, mimo to znajdzie w niej łaskawy i wyrozumiały Czytelnik
wiele ciekawych rzeczy i wiadomości, o których może przedtem nie wiedział. Treść
niniejszego dziełka będzie miała większą jeszcze wartość dla pokoleń — następnych, które z
ciekawością czytać ją będą, tak jak my z wielkiem zainteresowaniem zaglądamy do dziełek
ks. Fabisza (np. do kroniki dekanalnej kępińskiej i innych), napisanych temu 70 lat.
Niejeden zatem fakt i niejedna rzecz, któraby może zatarła się w pamięci naszej, będzie tym
sposobem w niej utrwalona.
Materjał do pracy niniejszej czerpałem z różnych źródeł, których tytuły powyżej podaję.
Uważam tu sobie za miły obowiązek podziękować gorąco następującym panom, którzy mi
materjałów dostarczyli, a mianowicie burmistrzowi miasta Kępna p. Kokocińskiemu,
asesorowi p. Nawrotowi. Przew. Duchowieństwu oraz Inspektorowi szkolnemu p.
Nieborakowi i Panom Kierownikom szkół w powiecie, którzy raczyli na kwestjonarjusz mój
nadesłać tak cenne i dokładne odpowiedzi.
Im wszystkim składam niniejszem serdeczne staropolskie „Bóg zapłać”.
Wszystkich Szanownych Czytelników, którzy czytać będą niniejszy opis powiatu
kępińskiego
i zauważą w nim jakie mylne fakty, braki, opuszczenia ważniejszych
rzeczy i faktów, odnoszących się do ich miejscowości, prosimy uprzejmie, by raczyli
łaskawie nadesłać do redakcji Nowego Przyjaciela Ludu w Kępnie swe uwagi,
uzupełnienia i sprostowania mylnie podanych faktów, a redakcja po kilku
miesiącach (może w połowie r. 1929) wyda osobny dodatek, w którym owe uwagi,
zmiany i t. d. umieszczone będą.

Tym sposobem dziełko niniejsze p.t. Powiat kępiński, nabierze większej
aktualności i wartości.

Reklamy